Y Swydd
Mae Cwmni Da wedi cael comisiwn gan S4C/BFI i gynhyrchu cyfres ddrama newydd ar gyfer plant 9-13 oed o’r enw Hei Hanes. Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o’r tîm cynhyrchu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm yn ystod y cyfnod datblygu ac yn cael profiadau amrywiol o’r broses gynhyrchu drwy gydol – yn ddibynnol ar ddiddordebau penodol yr ymgeisydd llwyddiannus.

Ar gyfer y swydd hon, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl Ddu, Asiaidd ac Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn arbennig, gan nad yw’r garfan honno yn derbyn cynrychiolaeth gytbwys yn y sector ar hyn o bryd. Rydym yn awyddus i ddarlunio hanes Cymru yn ei holl amrywiaeth a byddai unigolyn sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o hanes Cymru o safbwynt BAME yn cyfoethogi ein cynnwys ac yn gymorth inni gyrraedd ein nod.

Nid oes rhaid i’r ymgeisydd fod â phrofiad blaenorol o weithio yn y sector ffilm a theledu – er y byddai hynny yn fuddiol. Er fod medru siarad a deall Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma, nid oes rhaid i ymgeiswyr feddu ar Gymraeg rhugl.

Cyfnod: Dyddiadau penodol rhwng Rhagfyr 2020-Awst 2021. I’w drafod.

Lleoliad: Mae’r swydd yma wedi ei lleoli yng Nghaernarfon, a bydd peth o’r saethu yn digwydd yng Nghaerdydd. Croesawn geisiadau o bob cwr o Gymru. Byddwn yn cyfrannu tuag at gostau teithio a llety os bydd angen.

Cyflog: I’w drafod ar sail profiad a sgiliau yr unigolyn

Cwmni Da
Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Pwy Geith Y Gig, a Ffit Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymuno â thîm creadigol a phroffesiynol sydd â’r gallu i lunio straeon celfydd gyda safonau uchel.

Ceisiadau
Gyrrwch ebost yn cynnwys eich CV, a phwt yn egluro pam mai chi ydi’r person gorau am y swydd at elin.tomos@cwmnida.tv.

Dyddiad Cau: 5pm, dydd Llun, 9 Tachwedd

Cwblhaodd myfyriwr ol-radd o Wynedd astudiaeth PhD arloesol yn y byd digidol gyda nawdd Cwmni da. Roeddem wedi noddi astudiaethau Shân Pritchard ym Mhrifysgol Bangor i astudio’r defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol.

Roedd gwaith academig Shân yn rhan bwysig o’n cynyrchiadau amlgyfrwng, sef Dyma Fi a Generation Beth gafodd eu darlledu led led Ewrop.

“Heb nawdd Cwmni Da, ni fyddai wedi bod yn bosib i mi allu parhau gyda fy astudiaethau na chynnal yr astudiaeth arloesol hon”, meddai Shân o Fethesda.


‘Mae’r traethawd yn canolbwyntio’n benodol ar ganfod profiadau ac agweddau siaradwyr Cymraeg o ddefnyddio apiau Cymraeg neu ddwyieithog. Wrth gwrs, nodwedd arloesol yr astudiaeth yw ei bod wedi ei chynnal mewn partneriaeth gyda Cwmni Da ac felly’n pontio’r bwlch rhwng y byd academaidd a’r byd masnachol. O ganlyniad, mae casgliadau’r astudiaeth yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cynllunwyr ieithyddol a gwneuthurwyr polisi yn ogystal â Cwmni Da a’r diwydiant apiau digidol yng Nghymru.’

Roedd yn gyfraniad gwerthfawr i faes sydd o bwysigrwydd cynyddol gan fod y byd digidol yn gallu bod yn dirwedd heriol ar gyfer ieithoedd bach y byd.

‘Hoffwn ddiolch hefyd i bawb yn Cwmni Da am fod mor groesawgar yn ystod fy nghyfnod yn gweithio yn y swyddfa. Roeddwn i wrth fy modd ac mi fyddai’n edrych yn ôl ar y cyfnod hwn gydag atgofion melys iawn, ychwanegodd.’

Diolch yn fawr i ti Shân, ac wrth gwrs, bydd croeso mawr i ti unrhyw bryd yma yn Cwmni Da.

Mae Cwmni Da yn falch iawn o gyhoeddi eu llwyddiant yn derbyn nawdd cynhyrchu gan y BFI drwy’r cynllun YACF (Young Audiences Content Fund) – a hynny am yr eildro.

Y llynedd, cyhoeddwyd fod y gyfres ddrama aml-blatfform, Person/A, wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau nawdd cynhyrchu drwy’r un cynllun.

Ar gyfer plant 8-13 oed, bydd Hei Hanes! yn cyfuno hanes, drama a flogio mewn fformat anarchaidd, fydd yn dod â hanes Cymru yn fyw mewn ffordd fywiog a chyfoes. Bydd cymeriadau ifanc o bob oes yn cynnig eu profiadau fel petaent yn YouTubers profiadol, gan roi’r argaff eu bod wedi eu ffilmio yn gyfan gwbl ar ffonau clyfar neu webcams gan y cymeriadau eu hunain. Bwriad y cynhyrchwyr yw cwmpasu nifer o ddigwyddiadau hanesyddol pwysig, er enghraifft carcharu’r Dywysoges Gwenllian yn 1283, Gwrthyfeloedd Hil Caerdydd yn 1919 a thrychineb boddi Cwm Celyn yn 1965.

Fel rhan o’r comisiwn, mae Hei Hanes! yn cynnig swydd yn y tîm cynhyrchu i unigolyn o gefndir BAME sydd yn newydd i’r diwydiannau creadigol.

Mae cynyrchiadau plant a phobl ifanc Cwmni Da wedi mynd o nerth i nerth yn ddiweddar, gyda rhaglenni fel Deian a Loli, Shwshaswyn, Sblij a Sbloj, Cer i Greu, Ynys Adra ac mae’r cynyrchiadau drama Hei Hanes! a Person/A yn gam arall i ymestyn gorwelion y cwmni wrth greu drama i bobl ifanc.

“Da ni wrth ein boddau i gael nawdd i wireddu Hei Hanes!”, meddai cyd-gynhyrchydd y gyfres, Angharad Elen. “Mae’n bwysig fod plant Cymru yn cael clywed eu hanes eu hunain. Ar hyn o bryd, dydi hyn ddim yn digwydd yn ein hysgolion am nad yw’r cwricwlwm yn cefnogi hynny. Gobeithio y bydd y rhaglen hon yn mynd beth o’r ffordd i geisio unioni’r cam hwnnw.”

Yn ôl Dafydd Palfrey, cyd-gynhyrchydd a chyfarwyddwr y prosiect, “Bydd yn braf cael y cyfle i ddod â hanes yn fyw wrth i gymeriadau gyflwyno helynt eu bywydau yn uniongyrchol a hynny mewn ardull fodern a chyfarwydd. Trwy hyn, dwi’n gobeithio bydd Hei Hanes! yn ymgysylltu y gwylwyr â’u gorffennol a’u sbarduno i ddysgu mwy.”

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Rhaglenni Plant S4C:

“Mae’r gronfa hon yn ein galluogi ni yn S4C i wella ar safon a lledu ein gorwelion o ran yr hyn y gallwn gynnig i blant a phobl ifanc. Mae’r Cynllun Mentora BAME ar Hei Hanes! yn ddatblygiad newydd a chyffrous iawn, na fyddai wedi bod yn bosib heb y gronfa.”