Goleuad

Mae Cwmni Da yn chwilio am Swyddog Cyllid brwdfrydig i ymuno â thim cyllid bychan ond prysur yma yng Nghaernarfon.

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Noson Lawen, Canu Gyda Fy Arwr a Ffit Cymru. Bydd y swydd yn un rhan amser ac rydym yn gallu bod yn hyblyg gyda’r oriau hyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar bob cynhyrchiad mae’r Cwmni yn ei gynhyrchu.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth ar ôl blwyddyn o gyflogaeth.

 

Prif Ddyletswyddau

 • Delio gydag Anfonebion Cyflenwyr a Chwsmeriaid
 • Prosesu Datganiadau Cerdyn Credyd
 • Paratoi Adroddiadau Ariannol ar gyfer Rheolwyr Cynhyrchu
 • Prosesu Arian Parod

 

Sgiliau Allweddol

 • Gallu rhifedd cryf ee TGAU Mathemateg da
 • Dealltwriaeth o becyn Cyfrifon
 • Dealltwriaeth o feddalwedd taenlen (ee Excel)
 • Cyfathrebu da trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

 

Sgiliau Dymunol 

 • Cymhwyster Cyllidol e.e AAT rhanol neu llawn
 • Profiad o becyn cyfrifeg Sage 50
 • Profiad o becyn meddalwedd Excel

 

Rhinweddau – Gweithgar, trylwyr, trefnus, hwyliog a pharod i gynorthwyo eraill.

Cyflog – yn ôl profiad

Oriau – 24 awr yr wythnos

Lleoliad – Caernarfon

 

Gallwch lawr lwytho’r ffurflen gais fan hyn

Dyddiad Cau : 02/04/2021

 

Doc Fictoria

This is an advertisement for the rôle of Post-Production & Resources Technician, for which Welsh language skills are essential.

Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau

Y Swydd:

Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd Ol-Gynhyrchu ac Adnoddau i ymuno ac adran ôl-gynhyrchu prysur.

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau a meddalwedd amrywiol a geir mewn stafell beiriannau (MCR), yn gyfarwydd â chamerau ac adnoddau sain amrywiol, ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych.   Prif ddyletswyddau’r ymgeisydd llwyddiannus fydd rhoi cefnogaeth technegol i’r golygyddion a stafelloedd dybio yn ogystal â chydlynnu a pharatoi camerau/offer sain yn barod i fynd allan i saethu.

 

Hyfforddiant:

 

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl profiadol yn ogystal â’r rhai sydd am gychwyn gweithio yn y maes. Cynnigir hyfforddiant mewn swydd lle’n berthnasol.

 

Cyflog:  I’w Drafod

Oriau:  Llawn Amser (Cytundeb 6 mis i gychwyn)

Lleoliad y Swydd: Caernarfon 

Cwmni Da

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Noson Lawen, Canu Gyda Fy Arwr a  Ffit Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymuno ag adran Ôl-Gynhyrchu creadigol, brwdfrydig a phroffesiynnol sy’n meddu ar y safonnau technegol uchaf posib.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth.

 

Sgiliau allweddol : 

 

Hanfodol:

 • Diddordeb yn ochr Technoleg o Ôl-Gynhyrchu
 • Brwdfrydedd am offer camera
 • Siaradwr Cymraeg

Buddiol:

 • Profiad gydag Avid Media Composer/gweithio mewn stafell beiriannau
 • Profiad gydag offer Camra a Sain

 

 

Nodweddion personol:

 • Y gallu i gyfathrebu yn dda a bod yn rhan o dîm
 • Meddwl trefnus
 • Agwedd hyblyg
 • Person sy’n cynnnig atebion i broblemau
 • Hiwmor

 

Ceisiadau

CV a llythyr yn egluro pam eich bod yn addas ac a diddordeb yn y swydd at

post@cwmnida.tv erbyn Chwefror 25ain,  2021.

Y Swydd
Mae Cwmni Da wedi cael comisiwn gan S4C/BFI i gynhyrchu cyfres ddrama newydd ar gyfer plant 9-13 oed o’r enw Hei Hanes. Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o’r tîm cynhyrchu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm yn ystod y cyfnod datblygu ac yn cael profiadau amrywiol o’r broses gynhyrchu drwy gydol – yn ddibynnol ar ddiddordebau penodol yr ymgeisydd llwyddiannus.

Ar gyfer y swydd hon, rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl Ddu, Asiaidd ac Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn arbennig, gan nad yw’r garfan honno yn derbyn cynrychiolaeth gytbwys yn y sector ar hyn o bryd. Rydym yn awyddus i ddarlunio hanes Cymru yn ei holl amrywiaeth a byddai unigolyn sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o hanes Cymru o safbwynt BAME yn cyfoethogi ein cynnwys ac yn gymorth inni gyrraedd ein nod.

Nid oes rhaid i’r ymgeisydd fod â phrofiad blaenorol o weithio yn y sector ffilm a theledu – er y byddai hynny yn fuddiol. Er fod medru siarad a deall Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma, nid oes rhaid i ymgeiswyr feddu ar Gymraeg rhugl.

Cyfnod: Dyddiadau penodol rhwng Rhagfyr 2020-Awst 2021. I’w drafod.

Lleoliad: Mae’r swydd yma wedi ei lleoli yng Nghaernarfon, a bydd peth o’r saethu yn digwydd yng Nghaerdydd. Croesawn geisiadau o bob cwr o Gymru. Byddwn yn cyfrannu tuag at gostau teithio a llety os bydd angen.

Cyflog: I’w drafod ar sail profiad a sgiliau yr unigolyn

Cwmni Da
Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Pwy Geith Y Gig, a Ffit Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymuno â thîm creadigol a phroffesiynol sydd â’r gallu i lunio straeon celfydd gyda safonau uchel.

Ceisiadau
Gyrrwch ebost yn cynnwys eich CV, a phwt yn egluro pam mai chi ydi’r person gorau am y swydd at elin.tomos@cwmnida.tv.

Dyddiad Cau: 5pm, dydd Llun, 9 Tachwedd