Côr Digidol Rhys Meirion

S4C | 1 x 60munud

Arbrawf cymdeithasol digidol sy’n ceisio uno pobl i gyd-ganu.

Gan gyd-weithio gyda Catrin Toffoc a’i hymgyrch ‘Côr-ona’, Rhys Meirion sy’n cynnal arbrawf cymdeithasol digidol ac yn ceisio uno pobl i gyd-ganu.

Mae’r grŵp cyhoeddus Côr-ona ar Facebook o dan arweiniad Catrin Angharad Jones wedi llwyddo i ddenu bron i 17,000, gyda channoedd o unigolion yn cyfrannu fideos a phrofi bod modd cymdeithasu o bell oll trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen yn adeiladu ar ymgyrch Côr-ona lle mae Rhys Meirion yn cynnal arbrawf cymdeithasol trwy ddod â phobl o bell ac agos at ei gilydd i fwynhau’r wefr o gyd ganu boed hynny ar laptop yn y gegin, ipad yn y shed neu PC yn yr atig.

Byddwn yn gweld Rhys yn cysylltu dros y ffôn, trwy ffenestr y tŷ a sgrîn y cyfrifiadur, cawn glywed hanesion y nyrs sy’n parhau i weithio’n galed yn wyneb y feirws; y teulu gwasgaredig; yr athro cerdd sy’n dysgu dros y wê a’r unigolion bregus sy’n ceisio dygymod gyda’r broses o hunan ynysu.

Meddai Rhys Meirion: “Mae’r hyn mae Catrin wedi ei gyflawni ar dudalen Facebook Côr-ona yn ffenomenon!

“Mae’n profi ein bod ni’r Cymry yn gweld ein diwylliant fel achubiaeth, ac yn dangos bod canu yn rhywbeth y mae pawb yn medru bod yn rhan ohono, o’r plant lleiaf un, i bob hŷn yn ein cymdeithas.

“Mae’n wych bod modd cymdeithasu drwy dechnoleg erbyn hyn.”