Goleuad

UWCH WEINYDDYDD A RHEOLWR CYNHYRCHU

Mae Cwmni Da yn chwilio am unigolyn profiadol, hynod drefnus a brwdfrydig i ymuno â’r Cwmni ar adeg cyffrous wrth i ni adeiladu a thyfu ym mhennod nesaf yn hanes y cwmni. Rydym yn gwmni sydd yn mherchnogaeth y gweithlu. 

Bydd gennych ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ddofn o’r byd darlledu ac yn brofiadol yn delio gyda nifer o ddyletswyddau ar yr un pryd. 

Swyddogaethau 

 • Cefnogaeth weinyddol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a’r Tim Rheoli 
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr gan gadw trefn ar ddyddiadur ac amser 
 • Pwynt cyswllt gyda’n partneriaid rhyngwladol ar gynyrchiadau 
 • Gweithio’n agos gyda Rheolwr Materion Busnes y Cwmni 
 • Dolen gyswllt allweddol rhwng Cwmni Da a Darlledwyr 
 • Cydweithio â’r Pennaeth Cynhyrchu ar amserlenni cynhyrchu y Cwmni 
 • Cydweithio â’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyllidebau cynyrchiadau y Cwmni 
 • Rheoli Cynyrchiadau Rhyngwladol 

Os ydych chi’n barod am her, ond eto’n hyderus yn eich sgiliau a’ch gallu presennol, efallai mai dyma’r rôl i chi! 

Telerau £30k – £35k dibynol ar brofiad 

Dyddiad cau: 6ef o Fehefin, 2022

SWYDD DISGRIFIAD LLAWN

Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i’r tim rheoli, delio â gohebiaeth a galwadau ffôn. Rheoli dyddiaduron a threfnu cyfarfodydd ac apwyntiadau, yn aml yn rheoli mynediad at y Rheolwr Cyfarwyddwr a’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau . Archebu a threfnu teithiau, trafnidiaeth a llety.

Prif gyfrifoldebau a dyletswyddau Rheoli Gweinyddol 

 • Cefnogaeth weinyddol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a’r Tim Rheoli
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr gan gadw trefn ar ddyddiadur ac amser
 • Trefnu cyfarfodydd ac cofnodi yn achlysurol
 • Cofnodi cyfarfodydd Bwrdd Ymddiriedolaeth ar adeg
 • Pwynt cyswllt gyda’n partneriaid rhyngwladol ar gynyrchiadau
 • Gweithio’n agos gyda Rheolwr Materion Busnes y Cwmni
 • Dolen gyswllt allweddol rhwng Cwmni Da a Darlledwyr
 • Cydweithio â’r  Pennaeth Cynhyrchu ar amserlenni cynhyrchu y Cwmni
 • Cydweithio â’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyllidebau cynyrchiadau y Cwmni

Mae’r Rheolwr Cynhyrchu yn aelod allweddol o’r  tîm cynhyrchu  

 • Maent yn adrodd yn uniongyrchol i Gynhyrchwyr a’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau.
 • Maent yn cydweithio’n agos â phob Uwch Gynhyrchydd  i sicrhau bod cynyrchiadau’n rhedeg yn esmwyth, o fewn cyfyngiad amser ac o fewn cyllideb.
 • Maent yn cynorthwyo’r Cynhyrchydd i ddehongli a gwireddu gweledigaeth y Cyfarwyddwr, yn ariannol ac yn rhesymegol (logistical).
 • Maent yn brif gyswllt rhwng y cynhyrchydd, cyfarwyddwr a’r rheolwr Ol Gynhyrchu er mwyn cytuno a chynllunio amserlen golygu, dybio a graffeg fydd yn dilyn gofynion pawb.
 • Mae’n hanfodol eu bod yn deall y prosesau technegol sy’n gysylltiedig â chynhyrchu teledu, gan gynnwys elfennau camera, goleuadau, sain a golygu
 • Sicrhau bod holl amodau gwaith aelodau’r cast a’r criw yn cydymffurfio â’r cytundebau a’r rheoliadau statudol  perthnasol.

Prif gyfrifoldebau a dyletswyddau Rheoli Cynhyrchiad  

 • Sicrhau bod pob elfen o wariant p’un a yw yn gostau allanol, costau mewnol neu amserlennu staff, yn cyd-fynd â’r gyllideb gynhyrchu.
 • Paratoi taflenni dyddiol i’r Tim Cynhyrchu, yn manylu bob agwedd o’r saethu dyddiol.
 • Prif gyswllt rhwng y cynhyrchydd, cyfarwyddwr a’r rheolwr Ol Gynhyrchu er mwyn cytuno a chynllunio amserlen ol-gynhyrchu er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad yn cael ei chyfleu yn unol a chytundeb gyda’r darlledwr.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf, a’r gallu i adnabod problemau ac i’w  ddatrys yn effeithiol
 • Gweithio’n effeithiol, a chyda diplomyddiaeth a sensitifrwydd, gyda holl aelodau’r tîm cynhyrchu, actorion, cyfranwyr eraill, ac aelodau’r cyhoedd
 • Cydymffurfio â rheoliadau sy’n ymwneud ag atebolrwydd ac indemniad wrth saethu mewn gwahanol leoliadau
 • Gwybodaeth gyfredol o ddeddfwriaeth, rheoliadau a gweithdrefnau cysylltiedig perthnasol, gan gynnwys hawlfraint, diogelu data, atebolrwydd cyhoeddus, a chydymffurfio â, rheolau a chytundebau cyfatebol mewn gwledydd a sefydliadau eraill
 • Sicrhau bod holl drwyddedau angenrheidiol wedi clirio ar gyfer cynhyrchu
 • Cysylltu ag awduron, asiantau artistiaid, aelodau o’r cyhoedd, a’r staff chyhoeddusrwydd
 • Mynychu a chyd-drefnu cyfarfodydd cynllunio ac ymarferion
 • Gwirio  a threfnu taliadau ar gyfer materion a chaniatad trydydd parti o bob math yn hawlfraint, breindaliadau, cerddoriaeth neu arall.
 • Gyfrifol am baratoi a monitro amserlenni a chyllidebau
 • Sicrhau bod holl bropiau/adnoddau/elfennau set yn ogystal a byrbrydau/diodydd o diwrnodau ffilmio yn cael ei dychwelyd i’w storfa  bethrnasol
 • Delio gyda thaliadau artistiaid / Cyfranwyr / cyflwynwyr a chostau;

 

YMGEISIWCH  YMA – FFURFLEN GAIS